i-SAMS V2 - PrintSaveClose

 
標題 : 今日幼稚園上午班及全日班停課
 
 
日期 : 2019-09-02 08:33:47
 
 
內容:-
 
由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效,幼稚園的上午班及全日班、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。
 

rpfile